Datum

Sprecher

Thema

07.06.2018
godz.14.00

Dr. Ksymena Filipowicz-Tokarska (AMU)
Narrationen polnischer Schriftstellerinnen mit dem Motiv der Umsiedlungen nach 1945

O narracjach polskich pisarek podejmujących wątek zasiedlania pogranicza po 1945 r.

Vortrag in polnischer Sprache

10.05.2018
godz.14.00

Dr. Aleksandra Ibragimow (DPFI), Dr. Lech Kaczmarek (AMU)
Verwendung von digitalen räumlichen Daten in interdisziplinären Forschungsprojekten des deutsch-polnischen Grenzgebiets

Zastosowanie cyfrowych danych przestrzennych w badaniach interdyscyplinarnych polsko-niemieckiego pogranicza

05.04.2018
godz.14.00

Prof. Dr. Leszek Żyliński (NKU)
Einmischung als Realismus. 100 Jahre Heinrich Bölls aus polnischer Sicht

Zakłócenia jako realizm. 100 lat Heinricha Bölla z polskiej perspektywy

Vortrag in deutscher Sprache

01.03.2018
godz.14.00

<http://pnib.amu.edu.pl/?p=850prof. dr Daniel Eryk Lach (AMU)
Transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej

Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in der Europäischen Union

Vortrag in polnischer Sprache

01.02.2018
godz.14.00

prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

PNIBund prof. UAM dr hab Tomasz Wicherkiewicz
 

Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych językówprezentacja projektu i jego rezultaty

Spracherbe Polens – Datenbank für Dokumentation der bedrohten Sprachedas Projekt und seine Ergebnisse

Vortrag in deutscher Sprache

 

04.01.2018
godz.14.00

dr Marta Bąkiewicz
i prof. UAM dr Grzegorz Podruczny
PNIB
 

Vergessener Ort? Schiedlo bei Ratzdorf- Erkundungen aus geschichts- und literaturwissenschftlichen Perspektive

Zapomniane miejsce? Szydłów nad Odrą – rozpoznania z perspektywy historycznej i literaturoznawczej

Prezentacja wyników badań w formule dwujęzycznej
– z tłumaczeniem symultanicznym

 

07.12.2017
godz.14.00

Dr. Kerstin Hinrichsen

EUV

Die Erfindung der Ziemia Lubuska. Konstruktion und Aneignung einer polnischen Region 1945–1975

O wymyślaniu Ziemi Lubuskiej. Konstruowanie i oswajanie regionu w zachodniej Polsce 1945-75

Vortrag in deutscher Sprache

09.11.2017
godz.14.00

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

PNIB

Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy. Prezentacja wyników badań w ramach grantu NCN

Der polnische Postabhängigkeitsdiskurs und Deutschland. Darstellung der Forschungsergebnisse

Wykład w języku polskim

01.06.2017

prof. dr Gudrun Schulz

Hochschule Vechta

 

Bertolt Brecht – Leben, Werk und Liebe in „schwierigen  Zeiten“ Vortrag in deutscher Sprache

Bertolt Brecht – życie, twórczość i miłość w „trudnych czasach“- wykład w języku niemieckim

 

11.05.2017

dr Inez Okulska

PNIB

 

Internet of Things in Polen und Deutschland – was, wie und wozu? Entwicklungstrends in IoT-Technologie und Design – Vortrag in deutscher Sprache

Internet Rzeczy – kierunki aplikacji i perspektywy rozwoju w Polsce i Niemczech – wykład w języku niemieckim

 

20.04.2017

prof. UAM dr Brigitta Helbig-Mischewski

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

PNIB

 

Migrantenliteratur im Wandel. Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland und Europa – Vortrag in deutscher Sprache

Literatura migracyjna w procesie. Młoda proza (nie tylko) polskiego pochodzenia w Niemczech i w Europie – wykład w języku niemieckim

 

02.03.2017

dr Michał Paziewski

Uniwersytet Szczeciński

 

„Odniemczanie“ i „repolonizacja“ powojennego Szczecina – wykład w języku polskim

Ent-Germanisierung und Re-Polonisierung des Nachkriegs-Stettins – Vortrag in polnischer Sprache

 

02.02.2017

dr Marcin Krzymuski

PNIB

 

Ramy prawne współpracy transgranicznej podmiotów publicznych

Rechtsrahmen für die grenzüberschreitende Kooperation von öffentlichen Einrichtungen

 

12.01.2017

dr Michael Fleischer  

Style życia w komunikacji (porównanie międzykulturowe)

Lifestyle in der Kommunikation im interkulturellen Vergleich

 

08.12.2016

dr Marta Bąkiewicz

PNIB

 

Nad Środkową Odrą. Krajobraz kulturowy polsko-niemieckiego pogranicza

An der Mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum

 

01.12.2016

prof. Małgorzata Mikołajczak   

Obraz Niemca w literaturze lubuskiej – przemiany i funkcje

Das Bild des Deutschen in der Lebuser Literatur – Wandel und Funktionen

 

03.11.2016

dr Magdalena Abraham-Diefenbach  

Pałace i koszary. Kino w podzielonych miastach nad Odrą i Nysą Łużycką, 1945-1989

Paläste und Kasernen. Kino in den geteilten Städten an Oder und Lausitzer Neiße 1945-1989

 

01.06.2016

dr Małgorzata Quinkensten  

Raubkunst jako miejsce pamięci

Raubkunst als Erinnerungsort

 

04.05.2016

prof. Izabela Surynt  

Interakcje. Komunikowanie polsko-niemieckie

Interaktionen der deutsch-polnischen Kommunikation

 

06.04.2016

prof. Krzysztof Ruchniewicz  

„Ateny nad Sprewą“ i „kwiat Europy“. Podwójna historia miasta

„Spree-Athen“ und „Blume Europas“. Eine doppelte Stadtgeschichte

 

23.03.2016

prof. Inga Iwasiów  

Stettin – Szczecin na marginesach i w środku miasta

Stettin – Szczecin an der Peripherie und inmitten der Stadt

 

03.02.2016

dr Lothar Quinkenstein  

Kilka refleksji o stosunkach polsko-niemieckich na mapie historii wzajemnych oddziaływań

Überlegungen zu den deutsch-polnischen Beziehungen im Licht der Verflechtungsgeschichte

 

13.01.2016

dr Anna Wylęgała  

Trudne dziedzictwo pamięci o „Obcych“: Niemcy w Polsce, Polacy na Ukrainie

 

02.12.2015

dr Przemysław Chojnowski

PNIB

 

Życie w „pomiędzy”.  Liminalność w twórczości literackiej Piotra (Petera) Lachmanna.

Das Leben im Dazwischen. Die Liminalität im literarischen Oeuvre Peter (Piotr) Lachmanns.

 

04.11.2015

dr Paweł Migdalski  

Bitwa pod Cedynią – „tradycja wynaleziona” a budowanie tożsamości na polsko-niemieckim pograniczu

Schlacht bei Zehden – „erfundene Überlieferung“ und Identitätsbildung im deutsch-polnischen Grenzraum

 

07.10.2015

Prof. Dr. Maren Röger  

Przemoc, intymność i prostytucja w okupowanej Polsce,     1939-1945

Gewalt, Intimität und Prostitution im besetzten Polen,                1939-1945

 

28.05.2015

Agnieszka Meise  

Wenn wir aber Deutsch, Polnisch und Englisch sprechen, dann werden wir uns verständigen  – Sprachwahl und Sprachwechsel in der Interaktion zwischen deutschen und polnischen Schülern“

Jeśli jednak będziemy mówić po niemiecku, polsku i angielsku, to się wtedy zrozumiemy – wybór języka i zmiana używanego języka w interakcji pomiędzy niemieckimi i polskimi uczniami”

 

12.05.2015

Dr. Jan Musekamp

Dr. Marta Bąkiewicz

 

1945 nowym początkiem? Pokolenia w rozmowie”

1945 als Neuanfang? Generationen im Gespräch

 

04.02.2015

dr Kazimierz Pospieszny

PNIB

 

Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnio-europejskiej rezydencji

 

15.01.2015

prof. Aleksandra Chylewska-Tölle

PNIB

 

„Religion im öffentlichen und privaten Raum in deutscher und polnischer Gegenwartsprosa“

 

07.01.2015

dr Alexander Tölle

PNIB

 

„Kommunale Planungspraxis und -kultur in Deutschland und Polen. Grundlagen eines systemischen Vergleichs“. Vorstellung des Forschungsprojektes

 

03.12.2014

dr Izabela Schiffauer  

„Konstytucyjno-prawne warunki demokratycznej legitymacji na poziomie Unii Europejskiej“

 

05.11.2014

dr Krzysztof Wojciechowski  

„Nauka i pojednanie. O pewnych prawidłowościach zbliżania państw i instytucji“

 

01.10.2014

dr Wiesław Skrobot

PNIB

 

„Muzeum w przestrzeni obywatelskiej. Potencjał partycypacyjny społeczności lokalnych w procesie budowania kultury pamięci“

 

28.05.2014

prof. Robert Traba  

„Pamięć w bilateralnym kontekście:  przedmiot badań i … nieporozumień”

„Erinnerung im bilateralen Kontext: ein Gegenstand von Forschung und… Missverständnissen“

 

14.05.2014

prof. Edward Białek i dr Joanna Zator-Peljan  

„Patriotyzm a globalizacja w kontekście polsko-niemieckim”

 

19.03.2014

prof. Witold Kulesza  

Prawnicy w służbie totalitarnych systemów

Juristen im Dienste totalitärer Systeme

 

12.03.2014

dr Mateusz Bieczyński  

„Karnoprawne granice konstytucyjnej wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych”

 

26.02.2014

dr Andrzej Pukacz i dr Aleksandra Ibragimow

PNIB

 

„Odra – rzeka, która łączy“. Prezentacja projektu badawczego

 

22.01.2014

prof. Hubert Orłowski  

Poznańska Biblioteka Niemiecka – Kontynuacja

Posener Deutschland-Bibliothek –Fortsetzung

 

04.12.2013

Winfried Lipscher  

Kościół katolicki w Polsce i Niemczech. Dwa oblicza jednej wiary

Die katholische Kirche in Deutschland und Polen. Zwei Gesichter eines Glaubens

 

13.11.2013

prof. Wojciech Kudyba  

Problem relacji pomiędzy religią i popkulturą w polskim i niemieckim środowisku językowym

Das Problem der Beziehung zwischen Religion
und Popkultur in der deutschen und polnischen Sprachmilieu

 

12.12.2012

prof. Bogusław Banaszak  

O zgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych

Zur Übereinstimmung der Verfassung und der Änderung des Gesetzes über die Struktur der ordentlichen Gerichte

 

12.12.2012

dr Romana Cierpiał  

Cywilno-prawna odpowiedzialność spółki nadrzędnej w koncernie. Zarys prawo-porównawczy.

Zivilrechtliche Haftung der Muttergesellschaft im Konzern. Ein  rechtsvergleichender Überblick

 

27.11.2012

prof. Bogusław Banaszak  

Wybrane elementy prawa rodzinnego w ujęciu publiczno-prawnym z perspektywy europejskiej

Die ausgewählten Aspekte des Familienrechtsunter öffentlich-rechtlichem Schwerpunkt im europäischen Kontext

 

16.10.2012

prof. Eugen Chelaru  

New civil law codification in Romania

Neue Kodifizierung des Zivilrechts in Rumänien